Kabbalah

De Kabbalah is de Joodse spirituele traditie, die begint met Mozes die de Torah schrijft. Torah betekent wet. Aan de ene kant is dat de wet voor het Joodse volk, maar dieper gaat de Torah over de wetmatigheden waarmee God schept. Heel lang bleef de Kabbalah geheim, omdat de overlevering alleen mondeling plaatsvond. Als de Joden zich over heel Europa verspreiden, wordt geleidelijk aan de kennis ook gedeeld met niet-Joodse mensen. Vanaf 1100 worden er boeken geschreven die voor iedereen toegankelijk zijn. De Kabbalisten onderzoeken de grote Goddelijke structuur waarin we leven en in de loop van de eeuwen hebben ze die steeds meer in kaart gebracht. De Tree of Life is een Kabbalistisch symbool en als we die gaan onderzoeken, kunnen we het Goddelijk scheppen beter gaan begrijpen.

In Genesis 1:27 staat dat wij geschapen zijn in het beeld en de gelijkenis van God. Dat houdt in dat wij ons (met de juiste spirituele training) kunnen bekwamen in harmonieus Goddelijk scheppen. Om dat te bereiken wordt er in de Kabbalah veel gewerkt met de Hebreeuwse woorden en de Goddelijke Namen. De meest transformerende vorm daarvan is het intoneren van Goddelijke Namen. Bij het intoneren zijn er 2 stadia: een actief gedeelte waarin je hardop een Goddelijke Naam intoneert (aanroept) en een stil gedeelte waarin je receptief voelt wat er innerlijk gebeurt. Het woord Kabbalah betekent ontvangen en het mag duidelijk zijn dat tijdens het in stilte ontvangen de eigenlijke transformatie plaatsvindt. Als we dit vertalen in moderne termen: in het actief aanroepen richt ons zelfbewustzijn zich op God en in het stil voelen kunnen we via ons onderbewustzijn tot een ervaring van het Goddelijke komen.

    • • •  De transformatie gebeurt in ons onderbewustzijn  • • •

Ons persoonlijke zelf- en onderbewustzijn zijn vaak in strijd met elkaar (zie Onderbewustzijn). Met de meditatietechnieken van de Kabbalah kunnen we ons zelf- en onderbewustzijn weer in balans brengen. Als we die balans echt ervaren, is het heel eenvoudig om vanuit harmonie en liefde te handelen. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer we het Paradijs hier op aarde kunnen realiseren.

Kabbalah en Tarot

Het intoneren van de Goddelijke Namen is de belangrijkste meditatie-techniek van de Kabbalah. Hier kunnen we een brug slaan naar de Tarot. Elke Tarotkaart is verbonden met een Hebreeuwse letter en we kunnen de Goddelijke Namen uitleggen in Tarotkaarten. Dat geeft een extra verdieping om te snappen hoe de Naam werkt, hoe God creëert.

Daarnaast kunnen we de Tarotkaarten verdelen in mannelijke en vrouwelijke archetypes. Als we met die verschillende kaarten gaan werken, kunnen we stapsgewijs ons zelf- en onderbewustzijn in harmonie brengen met de grote Goddelijke orde waarin we leven. Zo kunnen we daadwerkelijk onze Goddelijke kern gaan ervaren. Het werken met de Tarotkaarten gaat voor een groot deel via mediteren op de kaarten.

De Kabbalah is een heel groot interessant kennisveld. Meer hierover op: www.QBLH22.nl